opositors d'institucions penitenciaries
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

DUDA

Ir abajo

DUDA Empty DUDA

Mensaje  ALEX82 el Lun Jul 19, 2010 8:50 pm

El TITULO DE BACHILLERATO CUANDO SE TIENE QUE ENTREGAR???
ALEX82
ALEX82

Cantidad de envíos : 44
Fecha de inscripción : 14/05/2010

Volver arriba Ir abajo

DUDA Empty No se entrega!!

Mensaje  Mrkvalencia el Mar Jul 20, 2010 1:18 am

Hola Alex!!

No estoy 100% seguro, pero sí bastante seguro: El título de Bachillerato no lo tienes que entregar. Cuando firmas tu solicitud das permiso para que comprueben que lo tienes, pidiéndoselo (supongo) al ministerio correspondiente. Por eso te pidieron en la solicitud que indicaras el centro en el que lo habías obtenido. Antes de darte por admitido comprobaron que realmente lo tenías, y por eso a estas alturas ya no lo tienes que entregar.

Espero haber sido de ayuda.

Un saludo.

Mrkvalencia

Cantidad de envíos : 22
Fecha de inscripción : 09/06/2010

Volver arriba Ir abajo

DUDA Empty Re: DUDA

Mensaje  Alcatraz el Mar Jul 20, 2010 9:02 am

Hola, compañeros.
Os comento lo que pone las bases al respecto:

"—9 Presentació de documentació

9.1.1 Les persones aspirants seleccionades per realitzar el curs selectiu a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya hauran de lliurar a la Direcció General de Recursos i Règim Penitenciari (Secció de Selecció i Provisió, c. Aragó, 332, 1a planta de Barcelona), en el termini de 20 dies naturals comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la llista de persones aprovades, els documents següents, fent esment que tota la documentació que es presenti en llengua estrangera ha d'anar acompanyada de la traducció jurada corresponent:

a) Fotocòpia confrontada del document nacional d'identitat o del document oficial acreditatiu de la personalitat. També hauran de presentar el número d'identificació fiscal, quan aquest no consti al document anterior.

En el cas que els/les aspirants no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de presentar fotocòpia confrontada de la documentació que acrediti la seva nacionalitat.

b) Fotocòpia confrontada del títol que determina la base 2.1.3 (Tenir el títol de batxiller, de tècnic o qualsevol altre de nivell superior o equivalent, o estar en condicions d'obtenir-lo en la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació i Ciència)

o resguard d'haver-lo sol·licitat. Si el títol ha estat obtingut a l'estranger, caldrà adjuntar-hi l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació i Ciència.

c) Declaració de no estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració Pública.

Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar, mitjançant declaració jurada o promesa, que no estan sotmesos a cap sanció disciplinària que els impedeixi l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen.

d) Declaració de no estar inclòs en cap dels supòsits d'incompatibilitat previstos a la legislació vigent, o declaració que se sol·licitarà l'autorització de compatibilitat, o que s'exercirà l'opció que preveu l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

e) Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola ni la dels altres estats membres de la Unió Europea ni la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, i es trobin inclosos en algun dels supòsits previstos al segon paràgraf de la base 2.1.1, han de presentar la documentació corresponent, expedida per les autoritats competents, que acrediti:

El vincle de parentiu amb la persona amb nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

Pel que fa als descendents majors de 21 anys, el fet de viure a càrrec de la persona amb nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

9.1.2 El requisit de tenir els antecedents penals cancel·lats, recollit a la base 2.1.5, s'acreditarà mitjançant la certificació corresponent del Registre Central de Penats i Rebels. Aquesta certificació serà sol·licitada per la Direcció General de Recursos i Règim Penitenciari i s'afegirà als documents esmentats a l'apartat anterior.

9.1.3 Els aspirants proposats de promoció interna hauran de presentar únicament la documentació referida als apartats b) i d).

9.2 Els aspirants proposats que no presentin la documentació requerida, llevat dels casos de força major que seran degudament comprovats per l'autoritat convocant, i els que no compleixin les condicions i els requisits exigits, no podran ser nomenats funcionaris i quedaran anul·lades les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer en cas de falsedat"

Alcatraz

Cantidad de envíos : 24
Fecha de inscripción : 06/07/2010

Volver arriba Ir abajo

DUDA Empty Re: DUDA

Mensaje  Mrkvalencia el Miér Jul 21, 2010 1:37 pm

Perdón!!!!

Me he colado, lo siento. Vengo de otra oposición y allí funcionaba como he descrito en mi post anterior, pero está claro que es un error. Gracias por la corrección.

Un saludo!

Mrk.

Mrkvalencia

Cantidad de envíos : 22
Fecha de inscripción : 09/06/2010

Volver arriba Ir abajo

DUDA Empty Re: DUDA

Mensaje  Contenido patrocinado


Contenido patrocinado


Volver arriba Ir abajo

Volver arriba


 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.